×

Titel

Text

Helaas niets gevonden

hamburger menu toggle icon

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TRIMSALONS AANGESLOTEN

BIJ DE VERENIGING VOOR TRIMMEND NEDERLAND

Deze algemene voorwaarden kunnen en mogen uitsluitend worden gebruikt door trimsalonhouders die aangesloten
zijn bij de Vereniging voor Trimmend Nederland. Het is deze trimsalonhouders niet toegestaan deze algemene
voorwaarden te wijzigen.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. VVTN: Vereniging voor Trimmend Nederland, statutair gevestigd te Spijkenisse, ingeschreven in het
  Handelsregister onder KvK-nummer 32171818.
 2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, gebruiker van deze algemene voorwaarden, en als
  trimsalonhouder aangesloten bij de VVTN.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie de
  ondernemer een overeenkomst heeft gesloten.
 4. Overeenkomst: iedere tussen de ondernemer en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee
  de ondernemer zich verbindt tot het trimmen van het huisdier van de opdrachtgever.
 5. Huisdier: het dier waarvan de opdrachtgever bezitter is en die in het kader van de overeenkomst ter
  beschikking van de ondernemer wordt gesteld.
 6. Trimmen/trimbeurt/opdracht/werkzaamheden: het ten aanzien van zijn gezondheid, welzijn of uiterlijk
  verzorgen en/of verfraaien van het huisdier.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst
  tussen de ondernemer en de opdrachtgever, doch uitsluitend indien deze uiterlijk bij totstandkoming van de
  overeenkomst door de ondernemer aan de opdrachtgever ter hand zijn gesteld.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan,
  door de ondernemer, derden worden betrokken.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige
  bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een
  vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel
  en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van de ondernemer is vrijblijvend. De ondernemer is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.
 2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van de ondernemer dat gebaseerd is op door de
  opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot de aard en
  hoedanigheid van het huisdier waarop de overeenkomst betrekking heeft.
 3. Een aanbod van de ondernemer geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever
  afwijkt van het aanbod van de ondernemer, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding
  tot stand.
 5. De opdrachtgever is gehouden de ondernemer vóór totstandkoming van de overeenkomst mededeling te doen
  van de soort en aard van het huisdier en van alle overige omstandigheden die voor de prijsstelling
  redelijkerwijs van belang zijn. Indien het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde huisdier niet
  beantwoordt aan hetgeen daaromtrent vóór totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever is
  gemeld, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in welk geval de annuleringsvoorwaarden
  als bedoeld in artikel 6 van overeenkomstige toepassing zijn. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin is de
  ondernemer gerechtigd de overeenkomst aan te passen en uit te voeren conform de voor de behandeling van
  dat huisdier gebruikelijk gehanteerde tarieven.

ARTIKEL 4. | INHOUD EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De ondernemer is verplicht de overeenkomst uit te voeren conform de redelijke eisen die aan een bekwame
  vakgenoot mogen worden gesteld.
 2. Op verzoek van de ondernemer is de opdrachtgever gehouden de naam van de dierenarts of de dierenkliniek
  uiterlijk vóór uitvoering van de trimbeurt mede te delen aan de ondernemer teneinde het voor hem mogelijk te
  maken de dierenarts of de dierenkliniek in te schakelen indien de gezondheid of het welzijn van het huisdier
  dit vordert.
 3. De opdrachtgever dient uiterlijk bij het afleveren van het huisdier alle voor een goede en verantwoorde
  uitvoering van de overeenkomst relevante informatie aan de ondernemer te verstrekken.

ARTIKEL 5. | MEERWERK EN WIJZIGINGEN

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan
  noodzakelijk is om af te wijken van hetgeen waartoe door de opdrachtgever opdracht is gegeven, bijvoorbeeld
  omdat gezondheidsbelangen van het huisdier naar het oordeel van de ondernemer zulks vorderen, is de
  ondernemer gerechtigd daartoe over te gaan zonder toestemming van de opdrachtgever.
 2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen
  de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. De ondernemer zal de
  opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de
  opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden
  gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder
  begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of
  aangevuld, dan is de ondernemer gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever
  akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip
  waarop uitvoering aan de opdracht gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de
  gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van de ondernemer op en is voor de opdrachtgever
  geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht
  komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de
  opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij de ondernemer de onjuistheid van de door de
  opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. De ondernemer
  zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de ondernemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst
  weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel,
  plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 6. | ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend annuleren overeenkomstig de voorwaarden in dit artikel.
 2. Annulering geschiedt kosteloos indien dit plaatsvindt uiterlijk 36 uren vóór het overeengekomen tijdstip van
  de trimbeurt.
 3. In geval van annulering binnen 36 uren, doch vóór 12 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt,
  is de opdrachtgever de 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
 4. De opdrachtgever is de volledig overeengekomen prijs verschuldigd in geval van annulering binnen 12 uren
  vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.

ARTIKEL 7. | RECLAMES

 1. De opdrachtgever is op het moment van afhalen van zijn huisdier gehouden te onderzoeken of de ondernemer
  de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en hiervan terstond mededeling te doen aan de ondernemer. Indien
  dit onder de gegeven omstandigheden onmogelijk is, dan wel in het geval dat het gebrek op het moment van
  afhalen onzichtbaar was, is de opdrachtgever gehouden binnen 24 uur na afhalen van zijn huisdier, van een
  klacht schriftelijk mededeling te doen aan de ondernemer.
 2. Indien een klacht van de opdrachtgever door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer
  zorgdragen voor kosteloos herstel van de werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,
  dient de opdrachtgever het huisdier binnen 48 uur na melding van de klacht voor herstel op locatie van de
  ondernemer ter zijner beschikking te stellen op een tussen de ondernemer en de opdrachtgever nader te
  bepalen tijdstip.
 3. Indien herstel als bedoeld in lid 2 onmogelijk blijkt, is de ondernemer ten hoogste aansprakelijk voor
  teruggave van de door de opdrachtgever, in het kader van de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft,
  verschuldigde prijs.
 4. Indien de opdrachtgever van een klacht geen tijdige (schriftelijke) mededeling doet aan de ondernemer, komen
  al zijn eventuele aanspraken ter zake te vervallen.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. De ondernemer is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden
  dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de
  verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de
  overeenkomst de ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
  opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Voorts is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
  welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding
  daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Van dergelijke omstandigheden is onder meer
  sprake indien:
   het huisdier agressief blijkt te zijn en dit, gelet op de veiligheid of overige belangen van de
  ondernemer, de uitvoering van de trimbeurt voor hem bezwaarlijk maakt;
   het huisdier anderszins onhandelbaar is.
 3. Alle vóór de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door de ondernemer gemaakte kosten en/of
  daardoor geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door de
  ondernemer op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Indien de ondernemer de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de
  opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, betreffen alle door de ondernemer vermelde prijzen richtprijzen. De
  ondernemer is, zonder daartoe in overleg te treden met de opdrachtgever, gerechtigd de door de
  opdrachtgever verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en aan de
  opdrachtgever door te berekenen indien dat in verband met de bestede tijd en/of het gebruik van voor de
  opdracht benodigde middelen gerechtvaardigd is.
 2. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal de ondernemer de afspraken hieromtrent
  uitdrukkelijk met de opdrachtgever overeenkomen. Indien partijen ter zake geen overeenstemming bereiken,
  is de opdrachtgever nimmer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de ondernemer
  aangeeft de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen condities te willen nakomen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever de overeengekomen prijs middels
  contante betaling verschuldigd, op het moment dat het huisdier door hem op locatie van de ondernemer
  wordt afgehaald.
 4. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de op de
  factuur vermelde betalingstermijn op de door de ondernemer voorgeschreven wijze.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de
  dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente
  wordt berekend tot en met de dag dat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan.
 6. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor zijn
  rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 10. | RETENTIERECHT
Behoudens het geval waarin betaling achteraf is overeengekomen, is de ondernemer gerechtigd het huisdier
onder zich te houden totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is
nagekomen. Indien de redelijke belangen van het huisdier dit vorderen, is de ondernemer gedurende het
verzuim van opdrachtgever gerechtigd het huisdier onder te brengen bij een pension. Alle door de ondernemer
redelijk te maken kosten, waaronder de huisvestingskosten en de kosten in verband met het levensonderhoud
van het huisdier, komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 11. | GEGEVENSVERWERKING, BEMIDDELING EN GESCHILBESLECHTING DOOR VVTN

 1. De opdrachtgever stemt ermee in dat de ondernemer alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
  relevante gegevens omtrent de opdrachtgever en zijn huisdier ter beschikking stelt van VVTN. VVTN houdt
  hieromtrent een database bij die uitsluitend inzichtelijk is voor VVTN en de bij VVTN aangesloten ondernemers
  teneinde deze gegevens in geval van verhuizing van de opdrachtgever en/of op grond van andere redelijke
  belangen met de daarbij aangesloten ondernemers uit te wisselen.
 2. Onverminderd zijn volgens de wet toekomende rechten, is de ondernemer gerechtigd VVTN te informeren
  omtrent in het kader van de overeenkomst ontstane geschillen tussen de ondernemer en de opdrachtgever. De
  ondernemer kan VVTN machtigen in deze geschillen bemiddelend op te treden, dan wel om zijn vorderingen
  op de opdrachtgever in of buiten rechte door VVTN te doen afdwingen. VVTN is nimmer verplicht een dergelijk
  verzoek van de ondernemer te aanvaarden.
 3. De opdrachtgever is gerechtigd VVTN te informeren omtrent zijn klachten over de ondernemer, aan de hand
  waarvan VVTN, zonder hiertoe verplicht te zijn, bemiddelend kan optreden en/of jegens de ondernemer
  passende maatregelen kan nemen. Indien een klacht door VVTN gegrond wordt geacht en deze klacht dat
  rechtvaardigt, is VVTN gerechtigd het VVTN-lidmaatschap van de ondernemer te beëindigen.
 4. VVTN draagt er zorg voor dat alle hem ter kennis gekomen (persoons)gegevens beveiligd worden opgeslagen
  en uitsluitend overeenkomstig de doeleinden als bedoeld in de vorige leden worden gebruikt.
 5. De opdrachtgever vrijwaart VVTN van al zijn aanspraken die de stelling rechtvaardigen dat de door hem aan de
  opdrachtgever verstrekte gegevens in strijd met het bepaalde in dit artikel door VVTN worden verwerkt indien
  VVTN ervan uit mocht gaan dat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden
  heeft ingestemd.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor in verband met de uitvoering van de overeenkomst door de
  opdrachtgever geleden schade als gevolg van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens
  met betrekking tot het huisdier of als gevolg van een andere niet aan de ondernemer toe te rekenen oorzaak.
 2. Indien het huisdier als direct gevolg van de behandeling door de ondernemer komt te overlijden, is de
  aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot ten hoogste de aanschafwaarde van het betreffende huisdier.
 3. Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Onder
  directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
  vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
   de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de
  overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de ondernemer toegerekend kunnen
  worden;
   redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever
  aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit lid.
 4. De aansprakelijkheid van de ondernemer zal nimmer verder strekken dan het bedrag dat de door de
  ondernemer daartoe eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden
  uitkeert.
 5. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer, zal de opdrachtgever de
  ondernemer vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding
  van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst door de
  ondernemer.
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, bedraagt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, de
  verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de ondernemer één jaar.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en de daaruit tussen de ondernemer en de opdrachtgever voortvloeiende
  rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens de ondernemer een beroep kan doen op VVTN overeenkomstig lid 11, dan wel door partijen een
  beroep kan worden gedaan op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in
  onderling overleg te beslechten.
  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 32171818
De waardering van rockosplace.nl/ bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 10.0/10 gebaseerd op 2 reviews.
whatsapp icoon
Snelle vraag?
Whatsapp Ons!
whatsapp icoon